Zapytanie ofertowe
Nowości
Zapraszamy do galerii, Everhouse. Najnowsze kolekcje, w sam raz dla Twojego domu.
Galeria >>


EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONˇ ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ

realizuje projekt
pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami"


z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
O¶ priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjno¶ci gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalaj‘cego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii wnioskodawca - partnerzy.

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w modelu hybrydowym, tzn. obejmuj‘cym:
  • Integrację systemow‘ i wdrożenie elektronicznej wymiany danych w standardzie XML / EDI z kluczowym odbiorc‘ hurtowym - CASTORAMA
  • Elektroniczn‘ wymianę danych i automatyzację procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy Platformy Komunikacji Biznesowej dla tzw. cienkiego klienta z pozostałymi odbiorcami hurtowymi

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywno¶ć komunikacji na linii Wnioskodawca - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nast‘pi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem wnioskodawcy. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwi‘zania ma zbliżyć kooperuj‘ce firmy do nowych wymagań rosn‘cego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywno¶ci działania i konkurencyjno¶ci kooperuj‘cych ze sob‘ przedsiębiorstw, które przez to zyskaj‘ przewagę konkurencyjn‘ w swojej branży.

Zasięg: krajowy (Polska)

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-108/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Everhouse Europejse Fundusze
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Copyright © Everhouse sp.z.o.o.,
Wszelkie materiały zawarte na tej stronie są własnością everhouse.